Bói bài Tarot: Ai đang yêu thầm bạn?

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Mình đang được ai thầm thương trộm nhớ?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

boi-bai boi-bai boi-bai

Bình luận