Xem chỉ tay đường con cái

Xem chỉ tay đường con cái

Xem chỉ tay đường con cái

Xem chỉ tay đường con cái

– Nó xác định số con:

Nếu dài sâu là trai tùy số đường bao nhiêu.

Nếu mảnh nhỏ là gái tùy số đường bao nhiêu.

– Đường này hầu như không rõ và Gò Sao Kim (gần ngón cái) mà bằng thì tuyệt tự.

– Đôi khi nó chỉ con thông minh, khá giả mà không chỉ số bằng một vài đường đậm, sâu.

Bình luận